Andere interventies

Dit onderdeel van de toolkit biedt tools die te gebruiken zijn voor elk type interventie dat wordt ingezet ter preventie van radicalisering.
Meer informatie over specifieke interventies? Via deze links vind je tools voor de interventies Sleutelfiguren, Multidisciplinair Casusoverleg, Weerbaar Opvoeden of Theater.

Algemene informatie

Een interventie is een verzameling specifieke activiteiten en methoden (bijvoorbeeld een training), gericht op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld voor onderwijspersoneel of wijkagenten) met een specifiek doel (bijvoorbeeld het vergroten van kennis en handelingskader rondom signaleren van radicalisering).

Naast de in deze toolkit uitgewerkte interventies (sleutelfiguren, multidisciplinair casusoverleg, weerbaar opvoeden en theater), zijn er ook andere voorbeelden van interventies:

  • Projecten om kritisch denken te bevorderen
  • Het inzetten van trainingen (bijvoorbeeld een training ‘omgaan met extreme idealen’)
  • De persoonsgerichte aanpak

Groeimodel: De toolkit is een groeimodel. Er worden nog meer uitwerkingen die toegespitst zijn op specifieke interventies toegevoegd of aangevuld.  

Geleerde lessen

Welke lessen zijn er te trekken uit eerdere onderzoeken naar interventies ter preventie van radicalisering? Zie Geleerde Lessen.

Meer informatie & voorbeelden

Meer informatie over (het evalueren van) interventies ter preventie van radicalisering zijn te vinden in de volgende publicaties:

De hierboven genoemde publicaties dienen ter inspiratie.