Interventies

Interventies

Onder interventie wordt in deze toolkit het volgende verstaan: een verzameling specifieke activiteiten en methoden (bijvoorbeeld een training), gericht op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld voor onderwijspersoneel) met een specifiek doel (bijvoorbeeld vergroten van kennis en handelingskader rondom signaleren van radicalisering).

De Toolkit bevat informatie over de volgende interventies:

  • Multidisciplinair casusoverleg: Een overlegstructuur ter preventie van radicalisering. In dit overleg bespreken professionals met verschillende achtergronden individuen over wie zorgen bestaan ten aanzien van radicalisering om hier vervolgens gericht en gezamenlijk een plan van aanpak voor te maken.
  • Sleutelfiguren: Samenwerking vanuit de gemeente met formele en/of informele sleutelfiguren om radicalisering te voorkomen. Het kan hierbij zowel gaan om een sleutelfigurennetwerk (waarbij sleutelfiguren onderling ook contact hebben en samenwerken) als om de samenwerking tussen de gemeente en individuele sleutelfiguren.
  • Theater: Theatervoorstellingen (en ook films), inclusief bijbehorende lespakketten, gericht op het weerbaar maken van jongeren tegen radicalisering.
  • Weerbaar opvoeden: Gericht op het in staat stellen van ouders/opvoeders om hun kinderen op zo’n manier te ondersteunen dat zij weerbaarder zijn tegen uitdagingen die samenhangen met hun maatschappelijke, culturele, religieuze of migratie-achtergrond en zo ook weerbaarder zijn tegen radicale invloeden.
  • Andere interventies: biedt tools die te gebruiken zijn voor elk type interventie dat wordt ingezet ter preventie van radicalisering.
     

Klik hier om terug te gaan naar de matrix op de homepage waar je per interventie en per type evaluatie de bijpassende informatie en tools vindt.