Sleutelfiguren

Veel gemeenten maken gebruik van (een netwerk van) sleutelfiguren voor de preventie van radicalisering.

Algemene informatie sleutelfiguren

Wat verstaan we onder sleutelfiguren?

  • Personen met gezag en/of een goede positie in lokale gemeenschappen, die samenwerken en contact hebben met de lokale overheid.

Wat verstaan we onder een sleutelfigurenaanpak t.b.v. preventie radicalisering?

  • Samenwerking met formele en/of informele sleutelfiguren om radicalisering te voorkomen. Het kan hierbij zowel gaan om een sleutelfigurennetwerk (waarbij sleutelfiguren onderling ook contact hebben en samenwerken) als om de samenwerking tussen de gemeente en individuele sleutelfiguren.  
  • De aanpak voldoet ten minste aan:
    •  Wederzijdse afspraak tussen individu en gemeente dat het individu fungeert als sleutelfiguur ten behoeve van de preventie van radicalisering.
    • De sleutelfiguren zijn verbonden met/hebben goed zicht op wat er speelt binnen verschillende gemeenschappen in hun leefomgeving.
    • Er is sprake van structureel contact en uitwisseling tussen de gemeente en sleutelfiguren.

NB: Een sleutelfiguur kan zelf ook uitvoerder of onderdeel van een interventie zijn, zoals bij weerbaar opvoeden. In dit onderdeel van de toolkit staat echter het evalueren van het werken met sleutelfiguren zélf centraal. Voor het evalueren van interventies die de sleutelfiguren inzetten, kan bij de tools van de desbetreffende interventies gekeken worden. Bij de basistools voor evalueren (mocht de specifieke interventie nog niet opgenomen zijn in de toolkit).

Geleerde lessen sleutelfiguren

Welke lessen zijn er te trekken uit eerder onderzoek naar de sleutelfigurenaanpak? Zie Geleerde lessen.

Meer informatie & voorbeelden sleutelfiguren

Meer informatie over de sleutelfigurenaanpak, ervaringen via de samenwerking met sleutelfiguren en do's and don'ts zijn te vinden in de volgende publicaties:

De hierboven genoemde publicaties dienen ter inspiratie.