Hulpmiddelen voor gemeenten

De volgende bronnen en hulpmiddelen kunnen door gemeenten worden ingezet of inzicht bieden.

 • 10 punten-lijst ‘voorbereiden op sociale spanningen en radicalisering’
  Het ministerie van SZW en de NCTV hebben in samenwerking met VNG een 10-puntenplan opgesteld voor gemeenten die zich willen voorbereiden op sociale spanningen en radicalisering. In de bijlage staat waar gemeenten terecht kunnen met hun vragen over dit onderwerp.
 • Buurtmonitor Integratie
  De Buurtmonitor Integratie van het ministerie van SZW geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren.
 • Factsheet 'De Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering'
  Als u in uw gemeente opmerkt dat jongeren behoren tot de risicogroepen in het kader van radicalisering, kunt u ook de Raad voor de Kinderbescherming raadplegen of inschakelen. De RvdK heeft een handige factsheet voor gemeenten opgesteld.
 • Factsheet 'Rol van gemeenten in de aanpak van radicalisering'
  De VNG heeft samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) een factsheet opgesteld over de rol van gemeenten in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.
 • Handboek 'Sociaal Calamiteitenplan'
  Via de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kunt u het Handboek Sociaal Calamiteitenplan (2009) downloaden en gebruiken. Hierin vindt u tal van adviezen over het opstellen van een Sociaal Calamiteiten Plan voor uw gemeente. Veel van deze adviezen zijn nu nog in de praktijk toepasbaar.
 • Handleiding 'Bouwstenen voor sociale stabiliteit'
  Deze praktijkgerichte handleiding kunt u downloaden bij het Kennisplatform Integratie & Samenleving. In de handleiding is een stappenplan voor gemeenten opgenomen om alert met maatschappelijke spanningen om te gaan.
 • Handreikingen 'Aanpak radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau'
  van de NCTV. De handreikingen gaan in op de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding en de rol van gemeenten en bedrijven hierin.
 • Handreiking 'Inzicht in (de)polarisatie'
  De handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’ is bedoeld voor gemeentelijke bestuurders, ambtenaren en communicatieadviseurs. De handreiking biedt inzicht in de algemene dynamiek van polarisatie en hoe daarmee om te gaan. Belangrijkste onderwerpen: de analyse van de lokale kaart, strategisch leiderschap, inclusieve communicatie en borging.
 • Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie
  Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen? Op de KIS-website (Kennisplatform Integratie en Samenleving) vindt u een handreiking die mede door de ESS werd ontwikkeld.
 • Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces
  Wat zijn triggerfactoren in het radicaliseringsproces, en hoe kan kennis over deze triggerfactoren aanknopingspunten bieden voor een lokaal preventief antiradicaliseringsbeleid? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, in een samenwerking tussen de Expertise-unit Sociale Stabiliteit en de Universiteit van Amsterdam.
 • Quickscan Gemeenten
  Neem bij uzelf de quickscan af: een lijst met vragen over lokaal beleid, ontworpen door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en de NCTV. In het najaar volgt een verslag over de algemene bevindingen die uit de quickscan onder ca. 50 gemeenten kunnen worden gehaald. U kunt ook de ESS hierbij inschakelen voor hulp.