Neem vervolgstappen in geval van mogelijke radicalisering

Na inschatting van de situatie zijn er twee conclusies mogelijk. 1) Er zijn wel zorgen over radicalisering. 2) Er zijn zorgen over de jongere, maar (op dit moment) niet in het kader van radicalisering.

1. Deelname aan een (terroristisch) trainingskamp is strafbaar
Bij signalen van deelname aan een trainingskamp of serieuze zorgen over radicalisering in het algemeen, dan meldt u of uw organisatie dit bij het gemeentelijk contactpunt radicalisering. Dat kan een vast meld- en adviespunt zijn, maar ook het Veiligheidshuis of een ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. Voor verdere inschatting van de situatie kan de gemeente de melding met andere partijen, zoals professionals en politie bespreken.

Vervolgens volgt een plan van aanpak  en de toewijzing van een duidelijke regisseur. De aanpak richt zich op de achterliggende problematiek en betrekt de juiste mensen in de omgeving van de jongere. Neem de mogelijke drijfveren van de jongere hierin mee. Zoekt deze naar identiteit, betekenis, rechtvaardigheid en/of sensatie? Een vrijwilligersorganisatie, een sportvereniging of religieuze organisatie kan hiervoor een alternatief bieden.

Wat kunt u nog meer doen?

  • Zorg voor duidelijkheid over wat er met de signalen gebeurt. Waar en in welke overleggen komen deze signalen terecht? Hoe vindt terugkoppeling plaats? En is uw rol bij de verdere inschatting van de situatie en vaststelling en uitvoering van de aanpak? Bespreek dit van tevoren met de gemeente, die de regie heeft over dit soort overleggen. Maak ook met de politie afspraken over samenwerking en het delen van signalen. Een convenant kan hierbij helpen.
  • Ga na of uw organisatie weet wat de meldstructuur van de gemeente is.
  • Houd bij zorgen over radicalisering contact met de jongere, tenzij de situatie te riskant is of uw eigen veiligheid in gevaar komt. Volg hierbij uw instinct. U kunt de risico-inschatting en dreiging bespreken met de politie of het veiligheidshuis.

Wijzen signalen op direct gevaar en/of (ernstige) veiligheidsrisico's?
Bel dan direct de politie of 112. Bespreek wie vanuit de organisatie het beste de melding kan doen. Houd er rekening mee dat met een melding bij de politie uw naam en adres bekend worden. Bij vermoedens van strafbaar extremisme (waarbij de wet wordt overtreden) bestaat de mogelijkheid om anonieme melding te doen bij Meld Misdaad Anoniem.

2. Is er sprake van een zorgelijke situatie, maar (op dit moment) niet in het kader van radicalisering?
Neem dan contact op met andere professionals die deze zorgen delen. En - als dat kan – met de jongere, ouder(s) of andere familieleden. Voelen zij de behoefte aan ondersteuning en/of vinden zij dat de jongere extra ondersteuning nodig heeft? Afhankelijk van de zorg of hulpvraag werkt u samen aan een plan voor zorg, hulp en ondersteuning. Denk hierbij ook aan de afspraken rond privacy en informatiedeling. En blijf samen met anderen alert op mogelijke radicalisering.