Begrippen

Begrippen die in de werkwijze worden gebruikt:

Extern delen van informatie

Informatie verstrekken aan derden over (signalen van) mogelijke radicalisering, waarbij ook de naam en/of andere persoonsgegevens van de jongere worden genoemd. Onder 'derden' worden niet verstaan professionals met wie informatie mag worden gedeeld zonder dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming moet worden gevraagd. De werkwijze spreekt over 'extern delen van informatie' en niet over het doen van een 'melding'. Vanwege het ontbreken van een specifiek wettelijk kader voor gegevensverstrekking in verband met radicalisering is er formeel geen instantie waar een melding kan worden gedaan. Ook is de term 'melding' niet wettelijk omschreven.

Jongere

Een jeugdige tot 23 jaar aan wie de professional begeleiding, behandeling, hulp, jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, opvang, therapie of zorg biedt.

Platform JEP

Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie. Platform JEP ondersteunt professionals en vrijwilligers in het jeugddomein bij vragen over polarisatie, radicalisering en extremisme. In 2023 is Platform JEP samengegaan met de ESS. 

Professional

Een beroepskracht (v/m) die jongeren begeleiding, behandeling, hulp, kinder- of jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, opvang, therapie of zorg biedt.

Radicalisering

Het proces van toenemende bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en die in (geweld)daden om te zetten. Voor deze omschrijving is aangesloten bij de omschrijving die de overheid hanteert. Vooral in verband met de (mogelijke) bereidheid om de overtuiging in (geweld)daden om te zetten, kunnen zich ernstige veiligheidsrisico’s voor doen die aanleiding geven om de stappen van de werkwijze te zetten.

Veiligheidsrisico’s

Veiligheidsrisico's is een verzamelterm voor verschillende typen risico’s voor de veiligheid. Voorbeelden zijn risico's voor de veiligheid van de professional, de jongere zelf, van zijn ouders en broertjes en zusjes, van de omgeving (school, buurt, dorp, stad), en regionale en nationale veiligheid. Omdat deze term zoveel betekenissen kan hebben, is het van belang dat de professional de veiligheidsrisico’s die hij signaleert zo concreet mogelijk beschrijft. Hiermee maakt de professional duidelijk wat er volgens hem zou kunnen gebeuren. Deze concrete beschrijving helpt de professional bij de afwegingen die hij in de werkwijze moet maken.