Wat u kunt doen in één oogopslag

Als signalen duiden op concrete, ernstige veiligheidsrisico's voor de jongere, zijn gezinsleden, de beroepskracht, of voor anderen, dan meldt u of uw organisatie dit bij het gemeentelijk contactpunt radicalisering. Kan of lukt dit niet, dan kunt u ook terecht bij het Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie (JEP). In de afweging over het melden van uw zorgen neemt u ook mee of het delen van informatie de enige weg is om deze veiligheidsrisico's te verminderen of weg te nemen.

Als het nog meer een onderbuikgevoel betreft en u meer algemene zorgen heeft over de jongere, kunt u het volgende doen:

Stap 1: Ga in gesprek met de jongere en/of ouders

 • Als het mogelijk is, voer dan een informeel gesprek met de jongere. Zo krijgt u meer zicht op de situatie van de jongere. Vertrouw in de eerste plaats op de gespreksvaardigheden die u al bezit. Voer een open, begripvol, onbevooroordeeld en nieuwsgierig gesprek. Zorgen over mogelijke radicalisering benoemt u niet in het gesprek.
 • Lees in de tool triggerfactoren de informatie en tips over het voeren van een gesprek als er mogelijk sprake is van radicalisering.
 • Leg, afhankelijk van de hulpvraag en de situatie en uw rol als professional, contact met de ouders of iemand anders in de omgeving van de jongere. Informeer de jongere hierover zodat u het vertrouwen behoudt.
 • Leven bepaalde gebeurtenissen, zoals militaire acties en aanslagen of overheidsbeleid of bepaalde uitspraken door politici, onder meerdere jongeren met wie u contact heeft? Ga dan met deze jongeren als groep in gesprek. De tool triggerfactoren geeft handvatten om het groepsgesprek over dit soort thema’s te begeleiden.

Stap 2: Maak een verdere inschatting van de situatie en risico’s

 • Maakt u zich zorgen om de jongere? Dan is het belangrijk dat u deze zorgen deelt. Bespreek ze met uw directe collega’s. Of met iemand in uw organisatie die meer weet over zorgvragen en in het bijzonder radicalisering.
 • Kan of lukt dit niet, dan kunt u ook terecht bij de gemeente of een organisatie op landelijk niveau. Als jongerenwerker of hulpverlener kunt u contact opnemen met het Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie  (JEP) of het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE). Als professional binnen het onderwijs bij Stichting School en Veiligheid (SSV).
 • Als het nodig en mogelijk is, blijft u in contact met de jongere en zijn of haar ouders of anderen in de directe persoonlijke omgeving van de jongere.
 • Hulpmiddelen bij de verdere inschatting van de situatie zijn onder meer de Radixc tool, controlevragen die het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft opgesteld een aantal en het Samenwerkvel bij zorg over radicalisering van RadarAdvies. Een tip is ook gebruik te maken van de werkwijze en protocollen die u ook inzet voor ander zorgwekkend gedrag.
 • Heeft u na intern overleg en contact met de gemeente of Platform JEP, LSE of SSV nog onvoldoende duidelijkheid over de situatie en risico’s? Dan kunt u contact leggen met externe professionals of vrijwilligers. Let wel op wetgeving, lokale protocollen en afspraken over informatiedeling en privacy binnen uw organisatie en beroepsgroep. De tool triggerfactoren geeft hierover concrete tips en verwijst onder andere naar de Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering, ontwikkeld door platform JEP.

Stap 3: Neem vervolgstappen in geval van mogelijke radicalisering

 • Na de inschatting van de situatie zijn er twee conclusies mogelijk: 1 er zijn zorgen over de jongere, maar (op dit moment) niet in het kader van radicalisering. Of 2: er zijn wel zorgen over radicalisering.
 • Zijn er serieuze zorgen over radicalisering? Dan meldt u of uw organisatie dit bij het gemeentelijk contactpunt radicalisering. Dat kan een vast meld- en adviespunt zijn, maar ook het Veiligheidshuis of een ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. De gemeente kan onder haar regie het signaal met andere partijen bespreken en verder duiden.
 • Is er sprake van een zorgelijke situatie, maar (op dit moment) niet in het kader van radicalisering? Zet dan uw reguliere werk als professional voort. U onderhoudt contact met andere professionals, de jongere en mogelijk zijn ouders of anderen in zijn omgeving om te zorgen voor begeleiding en hulp. Blijf samen met anderen alert op mogelijke radicalisering.

Lees in de tool triggerfactoren per triggerfactor uitgebreid wat u kunt doen.