Quickscan Lokale Preventie Aanpak

Gemeenten hebben vaak een plan van aanpak of programma waarin de lokale strategie wat betreft voorkomen en tegengaan van radicalisering (de lokale aanpak) wordt beschreven. De quickscan lokale preventieve aanpak is een instrument om een snelle eerste check te doen of de lokale aanpak kwalitatief goed in elkaar zit en goed wordt uitgevoerd.

Een programma (lokale aanpak) wordt gekarakteriseerd door een samenhangend geheel van een visie, strategie en beleid die leiden tot het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Binnen dit geheel zijn concrete interventies opgenomen die bijdragen aan de doelstelling.

De quickscan lokale preventieve aanpak is een verkorte vorm van een programmaevaluatie. Met de quickscan kijk je naar de lokale aanpak als geheel en niet naar alle afzonderlijke interventies die worden ingezet. Dit geeft een beeld over de lokale aanpak en of deze in beginsel voldoet aan de juiste voorwaarden om effectief te kunnen zijn. De scan maakt sterke punten maar ook blinde vlekken en verbeterpunten van de lokale aanpak inzichtelijk. Op basis van de uitkomsten van de scan kunnen gemeenten bestaand beleid bijsturen of nog te ontwikkelen beleid ter voorkoming van radicalisering beter vormgeven.  

Daarnaast kan de quickscan lokale preventieve aanpak ook worden gebruikt door gemeenten die nog geen lokale aanpak radicalisering hebben, maar deze willen ontwikkelen. De quickscan kan dan worden ingezet als checklist van de bouwstenen waaruit een lokale aanpak minimaal zou moeten bestaan.

In het format quickscan lokale preventieve aanpak staan 26 controle vragen om een snelle scan van de lokale aanpak te maken. 

Uitkomsten van de quickscan lokale preventieve aanpak

Presenteer de resultaten van de quickscan Lokale Preventieve Aanpak aan relevante stakeholders en bespreek ze per onderdeel goed door. Bepaal gezamenlijk de benodigde vervolgstappen. Vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn het herijken van de visie, het maken van een analyse van het risico op radicalisering,  het verdiepend kijken naar specifieke groepen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering, het richten op verschillende vormen van radicalisering etc. Communiceer de vervolgstappen naar de benodigde partijen. Maak SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) afspraken over wanneer welke vervolgstappen worden gezet en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Toelichting controle vragen

Om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is er een toelichting bij de vragen in de quickscan lokale preventieve aanpak. Deze toelichting is gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de lokale, nationale en internationale praktijk rondom lokale aanpakken en programma’s ter preventie van radicalisering.

Klik hier om terug te gaan naar de matrix op de homepage waar je per interventie en per type evaluatie de bijpassende informatie en tools vindt.