Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving

De Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving helpt gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties met het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van individuen en groepen in de samenleving. Meer kennis en middelen kunnen bijdragen aan het vergroten van sociale stabiliteit in Nederland.

De nadruk van de agenda ligt op preventie en zet in op beschermende factoren, zoals zelfredzaamheid, identiteitsontwikkeling en sociale inclusie. Door nieuw onderzoek, het versterken van samenwerkingen en het ontwikkelen van interventies krijgen gemeenten, maatschappelijke organisaties en professionals meer middelen om mensen in kwetsbare omgevingen te steunen.

Betrokkenheid vergroten

Om veerkracht en weerbaarheid op een effectieve manier sterker te maken, worden verschillende deskundigen uit het maatschappelijk werkgebied betrokken. Zo wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld jongerenwerkers, gemeenteambtenaren en sociale wetenschappers. Het samenbrengen van verschillende invalshoeken en expertise, en luisteren wat mensen echt nodig hebben, draagt bij kennisuitwisseling, het creëren van verbondenheid en samenwerking op alle niveaus.

Deze aanpak zorgt ook voor extra beleidsontwikkeling dat gericht is op veerkracht en weerbaarheid. De agenda kan aanbevelingen uit beleid omzetten in concrete acties in de praktijk. Andersom geven onderzoeken en kennis over de samenleving inzichten voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

De Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving heeft raakvlakken met andere programma’s van de Rijksoverheid. Zo wordt een deel van de financiële middelen van de agenda ingezet in de 20 kwetsbare stedelijke gebieden verbonden aan Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stellen hiervoor €250 miljoen beschikbaar. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken kunt u meer lezen over deze Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk.

De Agenda zet zich echter breder in en investeert ook in andere gebieden en onderwerpen.

De agenda wordt uitgevoerd in de periode van begin 2023 tot medio 2025 en werkt toe naar een meerjarenplan 2023-2025.

Heeft u vragen over de Agenda of wilt u op de hoogte blijven van nieuws en evenementen?
Mail naar Heeft u vragen over de Agenda of wilt u op de hoogte blijven van nieuws en evenementen?
Mail naar postbusagendaveerkrachtenweerbaarheid@minszw.nl.