Evaluatie training 'Omgaan Met Extreme Idealen'

De training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI) heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van deelnemers als het gaat om het handelen bij (mogelijke) radicalisering. Ook de mate waarin deelnemers zichzelf in staat achten anderen te betrekken bij hun aanpak neemt toe. Deelnemers hebben het gevoel beter toegerust te zijn om het gesprek met jongeren aan te gaan. Ze geven wel aan meer te willen oefenen, zodat het geleerde niet wegzakt. Dit blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit.

Wat maakt een jongere kwetsbaar voor radicalisering? En wat kun je doen als je werkt met jongeren en je je zorgen maakt over iemand met extreme idealen? In de OMEI training krijgen professionals praktische handvatten aangereikt. De training legt de nadruk op preventie en het pedagogische perspectief: het aansluiten bij de leefwereld van jongeren en het bieden van checks en balances: oprechte interesse tonen in beweegredenen van jongeren en tegelijkertijd het noodzakelijke tegenwicht bieden. Sinds 2015 zijn er meer dan 2100 professionals getraind. Vanaf 2023 is de training overgenomen door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).

Belangrijkste bevindingen uit de evaluatie
De OMEI training wordt positief beoordeeld: gemiddeld krijgt het een 7,7. Ongeveer 74% van de deelnemers ervaart de training als bruikbaar in hun werk. Dat komt vooral door de praktische insteek van de training, zoals de inzet van een acteur en het kunnen oefenen met gesprekken. Hierdoor kregen ze meer vertrouwen om het gesprek met jongeren aan te gaan.

Knelpunten
Om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de doelgroep, is opnieuw gevraagd naar knelpunten die professionals ervaren. Dat zijn:

Op persoonlijk niveau

 • Gebrek aan achtergrondkennis over radicalisering
 • Hoge werkdruk, waardoor er weinig tijd/aandacht is voor het thema
 • Gebrek aan kennis over cultuurverschillen, de pubertijd, identiteitsvorming en jongerenculturen.

Op het niveau van de organisatie

 • Gebrek aan duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden, duidelijke afspraken over het melden van (mogelijke) signalen van radicalisering
 • Gebrek aan een uitgekristalliseerde visie en kijk op het omgaan met extreme idealen en radicalisering.

Op het niveau van de samenwerking met andere organisaties

 • Contacten tussen organisaties zijn te afhankelijk van individuele personen.

Belangrijkste aanbevelingen

Naast deze knelpunten komt Labyrinth Onderzoek & Advies met een aantal aanbevelingen. Deze worden meegenomen in de doorontwikkeling van de OMEI-training:

 • Meer aandacht voor het bieden van tegenwicht, zoals grenzen stellen en andere perspectieven aanbieden.
 • Stimuleren van netwerkvorming rondom het omgaan met radicaliseringsproblematiek door te werken met deelnemers vanuit verschillende organisaties en werkvelden.
 • Nog beter aansluiten bij de praktijk, bijvoorbeeld door nog meer te oefenen met de trainingsacteur en het behandelen van eigen casussen.
 • Inbedden van kennis en kunde binnen de organisatie door het management meer te betrekken.
 • Vaker de materie herhalen, bijvoorbeeld via een opfriscursus.
 • Start zo snel mogelijk met evalueren van programmas die bijdragen aan de preventie van radicalisering, zoals de OMEI-training.

Wilt u meer weten over OMEI? Of de training volgen? Alle informatie vindt u voortaan bij het ROR: Omgaan met extreme idealen | Ons aanbod | Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).