Evaluatie: van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit en Platform JEP

In opdracht van het ministerie van SZW voerde bureau Berenschot in 2021 een evaluatie uit van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en het Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP). Begin 2023 is Platform JEP opgegaan in de ESS. De evaluatie geeft inzicht in het functioneren en het doelbereik van zowel de ESS als Platform JEP. Daarnaast biedt het handvatten voor aanscherping en doorontwikkeling.  

Evaluatie ESS-JEP