Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht hoe jongeren in niet-stedelijke gebieden aankijken tegen mensen met een migratieachtergrond, en hoe zij aan hun denkbeelden komen. Hoe gaan jongerenwerkers om met polarisatie en extreme ideeën onder jongeren, en wat hebben zij nodig om dit effectief aan te kunnen pakken? Deze vragen worden beantwoord in een verkennend onderzoek. Ook wordt in kaart gebracht welke werkwijzen en tools door jongerenwerkers kunnen worden ingezet.

visualisatie, dorp

Uit de publicatie ‘Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden’ blijkt dat de situatie in niet-stedelijke gebieden wezenlijk verschilt van die in de Randstad. Er zijn voor jongeren in niet-stedelijke gebieden minder mogelijkheden om mensen met een andere culturele achtergrond te ontmoeten. Ze zijn voor informatie en beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond meer afhankelijk van berichtgeving in (sociale) media. Ook spelen de opvattingen van vrienden en ouders een relatief grote rol en er is soms sprake van een sterke groepsdruk. Verder hebben jongeren in niet-stedelijke gebieden relatief vaker een lagere opleiding en voelen zij zich daardoor achtergesteld.

Methoden

In niet-stedelijke gebieden zijn de werkgebieden veel groter. Hierdoor is er tussen jongerenwerkers minder uitwisseling van ervaringen en kennis op het thema polarisatie. Bij deze jongerenwerkers is er daarom behoefte aan aanvullende of specifieke aanpakken.

Er is al veel beschikbaar aan methoden die jongerenwerkers in niet-stedelijke gebieden kunnen inzetten. Deels gebeurt dit al, maar deels is het aanbod te weinig bekend of wordt het niet gebruikt. KIS beveelt aan dat wat al beschikbaar is nog meer wordt gedeeld met het werkveld. Ook moet er voor een deel nog passend aanbod worden ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat er nog het nodige werk te doen is, met name op het gebied van gemeenschappelijke handelingsperspectieven (‘wanneer ingrijpen’, ‘wanneer worden grenzen overschreden’) en een gedeeld referentiekader binnen de organisatie.

Publicatie en factsheet

Naast de publicatie is er ook een factsheet waarin kort de oorzaken van polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden, de behoeften van jongerenwerkers en de beschikbare kennis en tools zijn beschreven.