Koolmees: werk snelste weg naar integratie

Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid. In veel sectoren dreigen of zijn bovendien tekorten aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

De komende tijd wil minister Koolmees samen met onder meer gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen hiervoor kansrijke ideeën en aanpakken gaan uitproberen en uitbreiden. Zo bekijkt de minister samen met gemeenten of er voor alle nieuwkomers zo snel mogelijk een persoonlijk integratieplan gemaakt kan worden. Daarmee worden onder meer het taalniveau, de competenties, de werkervaring en gevolgde opleidingen in kaart gebracht. Ook start minister Koolmees in drie steden een programma om jongeren met een migratieachtergrond richting werk te begeleiden.

De minister trekt 10 miljoen euro uit om de komende jaren nieuwe aanpakken in praktijk uit te testen. Zo komt er een online platform waarop gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen. Verder starten op vijftien MBO-instellingen programma’s gericht op het creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie. Ook worden er met werkgevers leerwerktrajecten opgezet, vooral daar waar tekorten aan werknemers zijn.

Minister Koolmees wil de komende periode ook samen met gemeenten een aparte en niet-vrijblijvende aanpak ontwikkelen voor extra kwetsbare groepen, zoals Eritreeërs en Somaliërs. Onder deze groepen is vaak sprake van een combinatie van analfabetisme, lage opleidingen, armoede, schulden en gezondheidsproblemen.

Ondertussen neemt de minister samen met betrokken partners en experts het inburgeringsstelsel voor nieuwkomers op de schop. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten meer regie, komt de focus te liggen op betaald werk en wordt het examen meer praktijkgericht. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de opzet van het nieuwe stelsel.

Bron: Rijksoverheid.nl