Investeren in dialoog: moslims en joden dichter bij elkaar

Het Joods Islamitisch Platform Amstelveen (JIP), de ambtswoninggesprekken in Amsterdam en het samenwerkingsproject ‘Leer je buren kennen’. Dit zijn praktijkvoorbeelden die de verbinding tussen joodse en islamitische gemeenschappen versterken. De voorbeelden zijn verzameld in de publicatie "Investeren in dialoog en verbinding" die de Expertise-unit Sociale Stabiliteit maakte (ESS).

De afgelopen maanden heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verkenning uitgevoerd bij zeven gemeenten. Hiervoor werkte de ESS samen met Samira Bouchibti, verbinder van sociale, maatschappelijke en politieke vraagstukken. De verkenning werd uitgevoerd in het kader van het project 'Versterking van de verbinding tussen sleutelfiguren uit de joodse en islamitische gemeenschap’ van de directie Samenleving en Integratie van het ministerie.

Dialoog versterken

Doel was om in beeld te brengen welke lokale initiatieven er zijn op het gebied van het versterken van de dialoog en verbinding tussen de joodse en islamitische gemeenschap. De resultaten van de verkenning dienen ter inspiratie voor gemeenten en sleutelfiguren bij de ontwikkeling en toepassing van initiatieven. Tijdens een dialoogbijeenkomst tussen minister Asscher van SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en sleutelfiguren uit de joodse en islamitische gemeenschap op 15 maart 2016, die ging over het voorkomen van de doorwerking van het Palestijns-Israelisch conflict in Nederland, bleek dat het belangrijk is om met elkaar in verbinding te blijven. De minister heeft op verzoek van de deelnemers daarom toegezegd dat hij zou nagaan op welke wijze de bevordering van de dialoog tussen de joodse en islamitische gemeenschap bij gemeenten verder onder de aandacht kan worden gebracht.

De verkenning

De verkenning is uitgevoerd binnen zeven gemeenten: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Een belangrijk selectiecriterium voor de gemeenten was de aanwezigheid en grootte van de joodse gemeenschap. Met de gemeenten is geïnventariseerd wat de gemeente en de joodse en islamitische gemeenschap doen om de verbinding tussen beide gemeenschappen te versterken, de dialoog te vergroten en (mogelijke) spanningen te verminderen. Hiervoor is in de zes gemeenten ook met meerdere sleutelfiguren uit beide gemeenschappen gesproken.

Verbinden in vredestijd

De verkenning en beschrijving van de praktijkvoorbeelden maakt duidelijk dat het werkt als beide gemeenschappen in tijden van rust kunnen investeren in het bouwen van vertrouwen, verbinding en relaties. De gemeente heeft een belangrijke ondersteunende taak om de gemeenschappen bij elkaar te brengen, zeker als dat niet vanzelf gebeurt. Deze duurzame verbinding en relaties zijn essentieel in tijden dat de spanningen tussen de beide gemeenschappen toenemen, mogelijk door incidenten in het buitenland.

Download de publicatie "Investeren in dialoog en verbinding" onderaan deze pagina: