De partners van ESS

In het streven naar sociale stabiliteit is het kunnen samenwerken met partners voor de Expertise-unit van groot belang. Door in kaart te hebben welke partijen waar werkzaam zijn en wat zijn doen, kan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) gericht ondersteuning bieden aan de partijen die dat nodig hebben.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Ga naar de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen maatschappelijke bedreigingen. Dit in samenwerking met overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Ga naar de website van de NCTV.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Ga naar de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als ambitie om iedereen gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ga naar de  website van het minsiterie van VWS.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat iedereen goed onderwijs volgt op een veilige manier en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ga naar de website van het ministerie van OCW.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (NVG)

VNG

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland en staat voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. Ga naar de website van de VNG.

Kennisplatform Integratie & Samenleving

KIS

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek en biedt praktische tips rond integratie, migratie en diversiteit. Informatie is geschikt voor politieke en maatschappelijke organisaties. Ga naar de website.

Stichting School en Veiligheid

School en Veiligheid

Onderwijsprofessionals kunnen bij Stichting School en Veiligheid terecht voor informatie, deskundigheid en advies op het gebied van sociale veiligheid op school. Ga naar de website van Stichting School en Veiligheid.

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is het initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het biedt informatie en tools voor het omgaan met jeugdgroepen. Ga naar de website.

Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR)

Trainingen radicalisering en jihadisme

Het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) verspreidt kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Het ROR biedt diverse trainingen aan voor professionals binnen de overheid en semi-overheid, die deze thema’s in hun dagelijks werk tegen (kunnen) komen.

Het ROR bedient onder andere de vreemdelingenketen, jeugdzorg-, welzijns-, veiligheids- en justitiële sector, maar ook andere instanties binnen de (semi)publieke sector. De trainingen kunnen worden aangevraagd via de site van het ROR. Voor trainingen in het onderwijs treedt het ROR als back-office op en kunnen trainingen en overige onderwijsondersteuning via Stichting School en Veiligheid (SSV) worden aangevraagd.

Het ROR is een samenwerking tussen de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het Opleidingsinstituut DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt familieondersteuning, individuele begeleiding aan mensen die zelf betrokken zijn bij extremisme en lotgenotencontact. Professionals kunnen een beroep doen op het LSE voor informatie en consultatie op casusniveau.

Exits

Exits helpt geradicaliseerde personen die openstaan voor re-integratie in de Nederlandse samenleving buiten het jihadistische netwerk. Exits ontwikkelt en begeleidt deradicaliseringstrajecten.

Oumnia Works

Logo Oumnia Works

Oumnia Works is een educatief empowerment programma in het kader van preventie van radicalisering. Dit laagdrempelige programma  is door en voor (moslim)moeders ontwikkeld.  Het programma Oumnia Works bestaat uit drie onderdelen: zeven dagdelen training voor moeders, een helpdesk voor moeders en nazorg. Gemeenten kunnen de training aanvragen voor maatschappelijke organisaties, scholen en vrouwengroepen in hun gemeente.

Meld Misdaad Anoniem (M.)

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen met anonieme meldingen over (naast criminaliteit en misdaad) alle vormen van extremisme, waaronder jihadistisch extremisme.