Onze samenwerkingspartners

Maatschappelijke spanningen en polarisatie, en radicalisering: het zijn opgaven waar meerdere partijen zich mee bezighouden. En waarbij op de achtergrond andere problemen spelen, zoals maatschappelijke tegenstellingen, verminderd sociaal vertrouwen, sociaaleconomische achterstanden, uitsluiting, racisme en discriminatie. Daarom schakelen wij met verschillende partners. 

Binnen de (semi)overheid

Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust

Het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust (Omo) biedt gemeenten en andere overheidsorganisaties advies of ondersteuning bij (dreigende) onrust door maatschappelijke thema’s of in de aanloop naar een besluit waarop heftige reacties denkbaar zijn. Ga naar de website van het Omo

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ga naar de website van Algemene Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. Samen met Nederlandse en buitenlandse partners. Voor Nederland, wereldwijd. Ga naar de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Ga naar de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Ga naar de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als ambitie om iedereen gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ga naar de website van het ministerie van VWS.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ga naar de website van het ministerie van OCW.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Ga naar de website van de NCTV.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Ga naar de website van de VNG.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van alle burgemeesters in Nederland. Ga naar de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR)

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) is een samenwerkingsverband tussen het Opleidingsinstituut DJI en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het ROR verspreidt kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Ga naar de website van het ROR.

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is het initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het biedt informatie en tools voor het omgaan met jeugdgroepen. Ga naar de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.

Buiten de overheid

Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt gespecialiseerde informatie, advies en ondersteuning over radicalisering en over hulp en ondersteuning die daarbij beschikbaar is. Het LSE is er voor families, professionals en gemeenten. Ga naar de website van het LSE.

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Doel van KIS is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. Ga naar de website van KIS.

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet sinds 1993 onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. En draagt zo bij aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ga naar de website van het  Verwey-Jonker Instituut.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Ga naar de website van Movisie.

Stichting School en Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Ga naar de website van Stichting School en Veiligheid.