Trainingen

Zowel de Rijksoverheid als diverse andere organisaties hebben de afgelopen jaren verschillende trainingen met betrekking tot de deskundigheidsbevordering voor eerstelijnsprofessionals laten ontwikkelen en uitvoeren. Deze trainingen hebben een basis- of verdiepingsniveau, maar zijn allen gericht op kennisverwerving en praktisch handelen. Hieronder treft u links naar een aantal van deze trainingen.

 • Trainingen radicalisering en jihadisme via het ROR
  Het ROR (Rijksopleidingsinstituut Radicalisering) bedient onder andere de vreemdelingenketen, jeugdzorg-, welzijns-, veiligheids- en justitiële sector, maar ook andere instanties binnen de (semi)publieke sector. De trainingen kunnen worden aangevraagd via de site van het ROR. Voor trainingen in het onderwijs treedt het ROR als back-office op en kunnen trainingen en overige onderwijsondersteuning via Stichting School en Veiligheid (SSV) worden aangevraagd.
 • Omgaan met Idealen
  De training Omgaan met Idealen draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen. Deze training is gebaseerd op het onderzoeksrapport 'Idealen op drift', waarin vijf typerende casussen van jongeren met extreme idealen worden besproken. Dit geeft inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met deze jongeren.
 • Training 'Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren'
  In de training van Movisie gaat u aan de slag met het analyseren van de problematiek en het onderzoeken van methodieken die ondersteunen om in onwenselijke situaties te interveniëren. Deze training is interessant voor iedereen die op wijkniveau te maken heeft met radicalisering van jongeren: maatschappelijk werkers, scholen, ambtenaren en burgers die als vrijwilligers actief zijn in de wijk.
 • Trainingen van de NCTV
  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de afgelopen jaren diverse trainingen laten ontwikkelen. Deze trainingen zijn gericht op het verwerven van kennis en praktisch handelen. Tevens zijn van deze trainingen handleidingen voor train-de-trainer trainingen beschikbaar.
 • Training Centrum 16•22
  Centrum 16•22 stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren, zodat zij succesvol kunnen participeren in de maatschappij.