Wat is het verschil tussen orthodoxie, radicalisme, extremisme en terrorisme?

Orthodoxie

De term orthodoxie is afgeleid van het woord orthodoxa: de rechte of zuivere leer. Meestal gaat het om een geloofsbeleving die een absolute, exclusieve en universele waarheid kent, en waarbij de loyaliteit van de aanhangers van groot belang wordt geacht.

Radicalisering

Er zijn verschillende definities van radicalisering in de omloop. Doorgaans gaat het om de bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven.

Extremisme

We spreken van extremisme als iemand geweld acht toegestaan om ingrijpende veranderingen in de samenleving door te voeren, of bereid is geweld te gebruiken om deze doelen te bereiken.

Terrorisme

Er zijn tientallen definities van terrorisme in omloop. De definitie die men kiest bepaalt beleidsaanpak en overheidsoptreden. De Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) hanteert de volgende:

“Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.”