Drie nieuwe publicaties rondom spanningen

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) publiceert drie nieuwe stukken rondom actuele maatschappelijke spanningen: verontruste burgers, extreemrechts en de opvang van asielzoekers. Aanleiding voor het drieluik zijn de spanningen die in 2015 en 2016 ontstonden o.a. naar aanleiding van de verhoogde instroom van asielzoekers in Nederland en incidenten rondom moskeeën.

In diverse (publieke) uitingen over de komst van asielzoekers viel op dat de verschillende reacties - van individuele bezorgde burgers tot aan extreemrechtse organisaties - vaak niet van elkaar onderscheiden werden. Gemeenten en lokale organisaties gaven daarnaast aan behoefte te hebben aan meer kennis en handelingsmogelijkheden. Het drieluik dat de ESS daarop opstelde bestaat uit:

  • een paper dat ingaat op de verschillende reacties van verontruste burgers;
  • een overzicht van het extreemrechtse landschap in Nederlandse gemeentes;
  • een reflectie op de lokale dynamiek rondom de verhoogde instroom van asielzoekers.

Verontruste burgers

De paper ‘Wij zijn allemaal verontruste burgers’ brengt differentiatie aan in het containerbegrip ‘verontruste burgers’. Een fenomeen dat zich voordoet rondom asielzoekersopvang en vele andere maatschappelijke issues. Uitgangspunt bij deze differentiatie is dat met verschillende groepen burgers op verschillende wijze gecommuniceerd moet worden.

Dit stuk is bedoeld voor het adviseren en ondersteunen van gemeenten, instellingen en organisaties bij hun contacten en communicatie met verschillende groepen burgers rond, onrust en spanningen. De paper is geschreven door Rob Witte van EMMA.

Extreemrechts

De factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ schetst een actueel beeld van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. Het geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van deze organisaties.

De factsheet biedt achtergrondkennis aan gemeenten die zich afvragen hoe met extreemrechtse ontwikkelingen om te gaan. De factsheet is opgesteld door Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting.

NB De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' is in maart 2017 geactualiseerd.

Opvang asielzoekers

De ‘Reflectie op Opvang Asielzoekers en Maatschappelijke Spanningen’ biedt inzicht in mogelijke (re)acties van burgers op asielopvang en andere bronnen van maatschappelijke onrust en spanningen.

Gemeenten krijgen met dit stuk praktische aanwijzingen over hoe te handelen bij reacties vanuit de samenleving. De reflectie is een coproductie van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam en de ESS.