Amsterdam versterkt aanpak radicalisering en presenteert actieplan voor dialoog

Amsterdam scherpt de aanpak van radicalisering in de stad verder aan. Dat blijkt uit de brief aanscherping aanpak radicalisering die het college van B en W heeft vastgesteld.

De komende jaren zal nog meer aandacht worden besteed aan het leggen van verbindingen tussen Amsterdammers, het beschermen van kwetsbare groepen en individuen en het aanpakken van diegene in de stad die de grootste risico’s vormen. Het verbinden van Amsterdammers krijgt concreet gestalte in een Actieprogramma Dialoog dat het college presenteert. Dit actieprogramma maakt dialooginitiatieven uit de stad mogelijk door middel van een ondersteuningsregeling. Daarnaast omvat het een stedelijk leiderschapsprogramma en wordt er gewerkt aan een conferentie naar aanleiding van de dialooggesprekken die het afgelopen jaar in de ambtswoning zijn gevoerd met en tussen Joodse en islamitische Amsterdammers.

De afgelopen jaren zien we dat door allerlei invloeden van buiten de spanningen in de stad tussen groepen kunnen oplopen. Er is oorlog in het Midden Oosten en in Afrika, er zijn spanningen in alle delen van de wereld, en landen om ons heen zijn getroffen door aanslagen. Door sociale media komen de beelden van die conflicten razendsnel onze stad binnen en kunnen daarmee heftige reacties en gevoelens van angst bij Amsterdammers oproepen. Er zijn spanningen in de stad en er is een structurele toename van zorgen bij bijvoorbeeld Joodse instellingen, mediaredacties en politieagenten.

Verbinden

De gezamenlijke Amsterdamse identiteit is het antwoord van de stad op die toenemende spanningen. Hierbij staat centraal de vraag: hoe bestrijden wij onverdraagzaamheid zonder zelf onverdraagzaam te worden? In het antwoord gaat het college uit van de kracht van de stad met haar kernwaarden: vrijheid en verdraagzaamheid.

Dialoog

Essentieel is het in gesprek gaan en bemiddelen bij groepen die tegenover elkaar staan in de stad. Door debat of dialoog probeert het college emoties te kanaliseren en verbinding tot stand te brengen.

Beschermen

Daarnaast wordt bescherming vormgegeven door bijvoorbeeld het stellen van grenzen en bij overtreding zo mogelijk direct en zichtbaar op te treden, maar ook door het bevorderen van de eigen kracht en onderhandelingsvaardigheden bij kwetsbare groepen en personen.

Individuele risico’s

De ambitie is dat Amsterdam weerbaar is tegen die spanningen en onrust, maar ook tegen een mogelijke aanslag. De gebeurtenissen in landen om ons heen tonen aan dat radicalisering door kan groeien naar terreur. De NCTV stelt dat de dreiging vooralsnog aanhoudt.

Bij de individuele risico’s blijft de aanpak van casuïstiek cruciaal. Deze aanpak bestaat uit:

  • Het meld- en adviespunt. Een telefoonnummer en e-mailadres voor professionals als bijvoorbeeld leraren, jongerenwerkers, (huis)artsen, sportverenigingen en waar mensen advies kunnen krijgen over en voor mensen in de omgeving van de bellers die mogelijk radicaliseren.
  • Specialisten in de-radicalisering. De gemeente werkt nauw samen met specialisten. Zodra er signalen zijn dat iemand serieus radicaliseert wordt per casus bekeken of en hoe een specialist ingeschakeld wordt.
  • Sleutelfiguren. Ruim 150 veelal jonge mensen met een groot netwerk in hun eigen gemeenschap die getraind zijn in het herkennen van signalen van radicalisering, de functie van gesprekspartner kunnen vervullen voor vrienden en familieleden van mensen die radicaliseren, de weg kennen binnen de gemeente en kunnen verbinden.
  • Het strategisch netwerk. 35 maatschappelijke organisaties binnen hun organisaties de professionaliteit op het terrein van radicalisering vergroten.

Geen garanties

Het meld- en adviespunt radicalisering wordt breder ingezet in de stad. Daarnaast worden er preventief maatregelen genomen om kwetsbare instellingen te beschermen, bijvoorbeeld door de subsidieregeling voor bedreigde instellingen die deze week door het college is vastgesteld.

Het college is doordrongen van het feit dat ook met deze aangescherpte aanpak een aanslag kan plaatsvinden in Amsterdam of dat Amsterdammers kunnen uitreizen naar conflictgebieden en weer kunnen terugkeren. Waar mogelijk wordt geprobeerd om invloed uit te oefenen, maar het college beseft dat bescheidenheid over wat de overheid kan bereiken met alle inspanningen gepast is. Het college wil met de radicaliseringsaanpak en de inzet van zichtbare en onzichtbare maatregelen Amsterdammers het vertrouwen geven dat de stad en de Amsterdammers weerbaar zijn en met deze problemen om kunnen gaan zonder dat onze verworven vrijheden en tolerantie onder druk komen te staan.

De gemeenteraad bespreekt de brief over radicalisering en het Dialoog Programma op 18 juni.

Bron: Amsterdam.nl

Radicalisering